UFS uppgjör og tölulegar upplýsingar úr starfseminni

UFS uppgjör og tölulegar upplýsingar úr starfseminni

Uppgjör umhverfisþátta

Einingar202320222021202020192018
U1. Losun gróðurhúsaloftegunda
Umfang 1
tCO2
73.341
71.119
71.030
68.463
66.201
62.983
Umfang 2 landsgrunnur
tCO2
363
279
305
524
564
686
Umfang 2 markaðsgrunnur
tCO2
34.286
Umfang 3
tCO2
20.770
24.220
21.067
8.972
4.512
488
Samtals
tCO2
94.475
95.618
92.402
77.959
71.277
64.157
Kolefnispor út frá grunnári
tCO2
72.439
69.191
66.965
66.153
63.617
62.400
U2. Losunarkræfni
Losunarkræfni orku
kgCO2í/MWst
206
220
214
218
203
194
Losunarkræfni starfsfólks
tCO2/stöðugildi
118
110
100
97
94
91
Losunarkræfni á hvern fermetra
kgCO2í/m²
1.220
1.165
1.127
1.113
1.174
1.152
Losunarkræfni heildartekna mv. grunnár
tCO2/m. EUR
244
220
278
352
294
328
Lækkun á losunarkræfni heildartekna frá grunnári
%
30,9%
37,6%
21,3%
0,3%
16,9%
7,0%
Lækkun á heildar losun frá grunnári
%
-1,0%
3,5%
6,6%
7,7%
11,3%
13,0%
U3. Orkunotkun
Orka vegna notkunar jarðefnaeldsneytis
KWst
272.833.483
254.161.851
244.827.077
240.040.434
249.982.922
244.186.930
Raforkunotkun
KWst
67.036.739
51.595.088
50.034.359
49.079.788
50.231.379
64.333.016
Orka frá heitu vatni til húshitunar
KWst
12.301.452
9.309.116
17.982.088
14.693.256
13.866.060
13.608.598
Orkunotkun alls
KWst
352.171.674
315.066.055
312.843.524
303.813.478
314.080.361
322.128.544
U4. Orkukræfni
Starfsfólks
kWst/stöðugildi
571.707
498.522
465.541
443.523
462.563
470.948
Heildartekna
kWst/m. EUR
1.186.099
1.003.395
1.298.920
1.618.017
1.449.492
1.695.512
Fermetra
kWst/m²
5.929
5.305
5.263
5.115
5.798
5.946
Veiða
kWst/veitt tonn
1.800
1.623
2.129
2.373
2.251
1.928
U5. Samsetning orku
Jarðefnaeldsneyti
%
77,5%
80,7%
78,3%
79,0%
79,6%
75,8%
Endurnýjanleg orka
%
22,5%
19,3%
21,7%
21,0%
20,4%
24,2%
U6. Vatnsnotkun
Kalt vatn
752.719
544.787
532.995
377.301
611.470
758.932
Heitt vatn
212.094
160.502
310.036
253.332
239.070
234.631
Vatnsnotkun alls
964.813
705.289
843.031
630.633
850.540
993.563
U7. Umhverfisstarfssemi
Fylgir fyrirtæki formlegri umhverfisstefnu?
Já/Nei
Já 
Já 
Já 
Fylgir fyrirtæki sérstökum úrgangs-, vatns-, orku-og/eða endurvinnslustefnum?
Já/Nei
Notar fyrirtækið viðurkennt orkustjórnunarkerfi?
Já/Nei
U8. Loftlagseftirlit stjórnar
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu?
Já/Nei
U10. Mildun loftlagsáhættu
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun
þús. kr.
908.340
452.548
86.636
486.388
78.798
429.493

Uppgjör félagslegra þátta

Eining202320222021202020192018
F1. Launahlutfall forstjóra
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsfólks í fullu starfi
X:1
3,6
3,8
5,1
3,1
4,5
5,3
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
F2. Launamunur kynja
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna
X:1
2,2
2,6
1,9
2,6
1,9
2,0
Niðurstaða jafnlaunavottunar
%
1,8
3,9
5,50
4,9
2,3
-
F3. Starfsmannavelta
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi 
%
11,4
4,96
12,60
9,5
3,0
8,0
Heilsársstörf - samstæða
694
713
762
770
798
773
F4. Kynjafjölbreytni
Karlar
%
69
71
75
71
72
70
Konur
%
31
29
25
29
28
30
F5. Hlutfall tímabundinna starfskrafta
Starfsfólk í hlutastarfi
-
-
-
-
-
-
Verktakar og ráðgjafar
-
-
-
-
-
-
F6. Aðgerðir gegn mismunun
Fylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti
Já/Nei
F7. Vinnuslysatíðni
Samtals slys
Fjöldi
48
25
35
50
60
90
Þar af á sjó
Fjöldi
24
12
17
23
23
26
Þar af á landi
Fjöldi
24
13
18
27
37
65
Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildarfjölda starfsfólks. Allt starfsfólk.
%
8,5
3,5
9,0
8,0
12,0
F8. Hnattræn heilsa og öryggi
Fylgir fyrirtækið starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi?
Já/Nei
F9. Barna og nauðungarvinna
Fylgir fyrirtækið stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu?
Já/Nei
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda?
Já/Nei

Í byrjun árs 2023 var slysaskráningarkerfið Atvik tekið í notkun sem auðveldar skráningu slysa og þar af leiðandi eru tölur ársins hærri en fyrri ár. 

Uppgjör stjórnarhátta

Einingar202320222021202020192018
S1. Kynjahlutfall í stjórn
Hlutfall kvenna í stjórn 
%
40
40
40
40
40
40
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda
%
-
-
-
-
-
-
S2. Óhæði stjórnar
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku?
Já/Nei
Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum
%
80
80
80
60
80
80
S3. Kaupaukar
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
S4. Kjarasamningar
Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga
%
97
97
97
97
97
97
S5. Siðareglur birgja
Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum
Já/Nei
-
-
Ef já, hve hátt hlutfall birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglunum
%
48
31
28
31
-
-
S6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu
Fylgir fyrirtækið stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu
Já/Nei
Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni
%
-
-
-
-
-
S7. Persónuvernd
Fylgir fyrirtækið stefnu um persónuvernd?
Já/Nei
Hefur fyrirtækið hafist handa við að fylgja GDPR reglum?
Já/Nei
S8. Sjálfbærniskýrsla
Gefur fyrirækið þitt út sjálfbærniskýrslu?
Já/Nei
Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda?
Já/Nei
S9. Starfsvenjur við upplýsingagjöf
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti?
Já/Nei
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða Sþ?
Já/Nei
-
-
-
-
-
-
S10. Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila
Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila
Já/Nei
já*
já*
Já*
Já*
-
-

* EFLA hefur yfirfarið framsetningu og upplýsingar um umhverfislega þætti

Meðhöndlun úrgangs

Eining202320222021202020192018
Heilldarmagn úrgangs
kg
1.140.708
1.038.063
1.251.368
1.688.805
1.028.549
986.414
Framkvæmdaúrgangur
kg
93.970
16.960
49.900
642.635
49.982
39.510
Lífrænn úrgangur frá framleiðsluferlum
kg
102.930
51.124
94.817
70.514
40.212
144.558
Almennur rekstrarúrgangur
kg
943.808
969.979
1.106.651
975.656
938.355
802.346
- Þar af flokkaður rekstrarúrgangur til endurvinnslu
kg
744.350
759.800
820.193
797.779
740.775
609.249
- Þar af óflokkaður rekstrarúrgangur til urðunar
kg
199.846
210.179
286.458
177.877
197.580
193.097
Hlutfall flokkaðs almenns rekstarúrgangs
%
79
78
74
82
79
76
Losun vegna úrgangs samtals
tCO2
231
252
347
728
- Þar af framkvæmdaúrgangur
tCO2
92
-
-
171
- Þar af vegna almenns rekstrarúrgangs
tCO2
139
252
347
557
Úrgangskræfni
Starfsfólks
tonn/stöðugildi
1,53
1,53
1,65
1,42
1,38
1,17
Tekna
tonn/m.eur
3,18
3,09
4,59
5,20
4,33
4,22

Veiði og eldsneytisnotkun

Eining202320222021202020192018
Veiði
Veiði ferskfiskskipa
tonn
23.934
24.930
26.084
19.177
22.410
29.302
Veiði uppsjávarskipa
tonn
152.109
151.151
95.590
81.582
88.725
119.950
Veiði frystitogara
tonn
19.612
18.037
25.202
27.269
28.378
17.836
Heildarveiði
tonn
195.655
194.118
146.876
128.028
139.513
167.088
Eldsneytisnotkun skipaflota
Eldsneytisnotkun ferskfiskskipa
lítrar
6.321.935
6.329.698
6.255.537
5.689.281
5.650.710
6.796.381
Þar af í rannsóknarstörf
lítrar
36.188
0
0
298.068
372.498
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
263
254
239
281
236
232
Losun GHL ferskfiskskipa
tCO2
17.403
17.756
17.725
16.216
16.113
18.865
Losun GHL/veitt tonn (VT)
tCO2/VT
0,73
0,71
0,68
0,80
0,67
0,64
Eldsneytisnotkun uppsjávarskipa
lítrar
9.701.302
8.305.674
7.525.638
7.297.512
6.144.762
8.194.585
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
64
55
79
89
69
68
Losun GHL uppsjávarskipa
tCO2
26.843
23.582
21.326
20.799
17.288
22.749
Losun GHL/veitt tonn (VT)
tCO2/VT
0,18
0,16
0,22
0,25
0,19
0,19
Eldsneytisnotkun frystitogara
lítrar
7.675.750
5.748.320
8.898.803
9.531.852
9.959.015
6.310.025
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
391
319
353
350
351
354
Losun GHL frystitogara
tCO2
21.065
16.078
25.326
27.168
28.392
17.515
Losun GHL /veitt tonn (VT)
tCO2/VT
1,07
0,89
1,01
1,00
1,00
0,98
Heildareldsneytisnotkun skipaflotans
lítrar
23.698.987
20.383.692
22.679.978
22.518.645
21.754.487
21.301.291
Heildarlosun GHL fiskiskipa
tCO2
65.310
57.416
64.376
64.183
61.793
59.126

Viðskiptaferðir

ViðskiptaferðirEining202320222021202020192018
Flug
tCO2
75
66
24
24
90
Bílaleigubílar
tCO2
16
20
17
14
15

Endurnotkun og endurvinnsla veiðarfæra

Ráðstöfun/tegundEndurvinnsla kgUrðun kgVerktakar kgMagn kg
Fiskitroll PE/PP/PEP
80.591
80.591
Flottroll PA Multifilament
15.458
15.458
Nótaefni PA Multifilament
12.317
12.286
24.603
Óflokkað
26.179
26.179
Rockhoppers
54.991
 
 
54.991
Brotamálmur - Járn
56.619
56.619
Samtals
246.155
0
12.286
258.441

Kolefnisgjöld á eldsneyti

KolefnisgjöldEiningar202320222021202020192018
Kolefnisgjald, gas-og dísilolía
ISK/lítra
13,00
12,05
11,75
11,45
10,40
9,45
Kolefnisgjald, bensín
ISK/lítra
11,30
10,50
10,25
10,00
9,10
8,25
Kolefnisgjald, eldsneyti
ISK/kg
15,95
14,80
14,15
14,10
12,80
11,65
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv.
ISK/kg
14,15
13,15
12,85
12,55
11,40
10,35
Samtals kolefnisgjald
þ.kr.
330.278
294.273
273.114
263.643
255.588
197.427

Lykiltölur

LykiltölurEining202320222021202020192018
Heildarvelta
m€
297
314
241
188
217
190
Fjöldi stöðugilda botn-og uppsjávarsviðs
fj.áv.
616
632
672
685
679
684
Kolefnisgjald
millj.kr
330
294
273
263
226
197
Fjárfesting í sjálfbærni
millj.kr
908
453
87
486
79
429
Fjöldi mannvirkja
fj.
22
22
25
25
23
23
Stærð húsnæðis
m2
59.394
59.394
59.439
59.394
54.174
54.172
Fjöldi skipa í rekstri að meðaltali yfir árið
fj.
10
9
9
8
8
8
Þar af ferskfiskskip
fj.
4
4
4
3
3
4
Þar af frystitogarar
fj.
3
2
2
3
3
2
Þar af uppsjávarskip
fj.
3
3
3
2
2
2
Fjöldi bifreiða
fj.
22
23
21
21
22
22
Þar af rafmagnsbílar
fj.
2
2
2
3
3
3
Þar af tengitvinnbílar
fj.
3
3
3
2
1
3
Brot gegn umhverfislögum
já/nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
Umhverfisstjórnunarkerfi
já/nei

Umfang 1 - Losunarvaldar

Rekstareining Eining2023202220212020
Frystiskip
tCO2
21.065
16.078
25.326
27.168
Uppsjávarskip
tCO2
26.843
23.582
21.326
20.799
Ferskfiskskip
tCO2
17.403
17.756
17.725
16.216
Kælimiðlar
tCO2
1.265
2.207
4.371
2.834
Fiskmjölsverksmiðjur
tCO2
6.629
11.977
2.164
1.327
Bifreiðar og vinnuvélar
tCO2
136
119
120
120
Samtals
tCO2
73.341
71.119
71.030
68.463