Fjármál og ársreikningur

Fjármál og ársreikningur

Ársreikningur

Ársreikningur

Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2023 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Brims hf. og dótturfélaga þess.

Rekstur ársins 2023

Rekstrartekjur Brims hf. árið 2023 námu 437,2 m€ samanborið við 450,9 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 97,2 m€ eða 22,2% af rekstrartekjum, en var 117,7 m€ eða 26,1% árið áður. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld voru 14,3 m€ samanborið við 4,2 m€ árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 9,7 m€ en voru 2,0 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 75,0 m€ samanborið við 99,1 m€ árið áður. Gjaldfærður tekjuskattur nam 12,1 m€ en var 19,8 m€ árið áður. Hagnaður ársins var því 62,9 m€ en var 79,3 m€ árið áður.

Meðalfjöldi ársverka árið 2023 var 694 en var 713 árið 2022. Laun og launatengd gjöld námu samtals 94,7 m€ samanborið við 93,5 m€ árið áður (14,1 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 13,3 milljarða árið áður).

Rekstrarreikningur 2023

20232022
Seldar vörur
437.215
450.928
Kostnaðarverð seldra vara
(335.396)
(321.760)
Vergur hagnaður
101.819
129.168
Aðrar rekstartekjur
369
0
Útflutningskostnaður
(10.031)
(11.274)
Annar rekstrarkostnaður
(12.599)
(16.592)
Rekstrarhagnaður
79.558
101.302
Fjáreignatekjur
4.663
3.065
Fjármagnsgjöld
(19.330)
(8.847)
Gengismunur
399
1.568
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals
(14.268)
(4.214)
Áhrif hlutdeildarfélaga
9.747
2.038
Hagnaður fyrir tekjuskatt
75.037
99.126
Tekjuskattur
(12.089)
(19.830)
Hagnaður ársins
62.948
79.296
EBITDA
97.224
117.713
Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut
0,033
0,041

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Yfirlit um heildarafkomu ársins 2023

20232022
Hagnaður ársins
62.948
79.296
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur:
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum
(3.878)
(1.145)
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda
(3.007)
2.708
Gangvirðisbreyting eignarhluta
484
0
Heildarafkoma ársins
56.547
80.859

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Ársreikningur

Efnahagur

Heildareignir samstæðunnar námu 949,7 m€ í árslok 2023. Þar af voru fastafjármunir 779,4 m€ og veltufjármunir 170,2 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 472,8 m€ og eigið fé nam 472,8 m€. Eiginfjárhlutfall var því 50% en var 48% í lok árs 2022.

Efnahagsreikningur 2023

20232022
Eignir
Rekstrarfjármunir
202.207
199.008
Óefnislegar eignir
402.373
391.511
Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum
139.122
47.363
Langtímakröfur á tengda aðila
19.495
24.980
Aðrar fjárfestingar
16.222
1.478
Fastafjármunir
779.419
664.340
Birgðir
74.405
74.854
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
26.800
34.074
Kröfur á tengda aðila
24.856
7.644
Handbært fé
34.178
161.975
Veltufjármunir
107.239
278.547
Eignir samtals
949.658
942.887
Eigið fé
Hlutafé
20.083
20.083
Lögbundinn varasjóður og yfirverðsreikningur
61.686
61.686
Þýðingarmunur
(4.158)
(280)
Annað bundið eigið fé
65.688
57.555
Óráðstafað eigið fé
329.509
313.231
Eigið fé
472.808
452.275
Skuldir
Vaxtaberandi skuldir
339.432
136.777
Tekjuskattsskuldbinding
73.453
77.721
Langtímaskuldir
412.885
214.498
Vaxtaberandi skuldir
25.780
230.246
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
22.315
25.519
Skuldir við tengda aðila
76
2.439
Skattar ársins
15.794
17.910
Skammtímaskuldir
63.965
276.114
Skuldir
476.850
490.612
Eigið fé og skuldir samtals
949.658
942.887

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Ársreikningur

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 46,4 m€ á árinu 2023 en var 79,0 m€ árið áður. Fjárfestingarhreyfingar voru neikvæðar um 138,6 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 35,6 m€. Handbært fé lækkaði því um 127,8 m€ og var í árslok 34,2 m€.

20232022
Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ársins
79.558
101.302
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna
18.041
16.470
Afhent eigin bréf
0
2.286
Hagnaður af sölu aflaheimilda
(295)
0
Hagnaður af sölu eigna
(74)
(58)
97.230
120.000
Breytingar á rekstrartengdum eignum
(10.406)
(25.101)
Breytingar á rekstrartengdum skuldum
(8.248)
1.697
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
(18.654)
(23.404)
Innheimtar vaxtatekjur
4.526
3.062
Greidd vaxtagjöld
(19.199)
(8.592)
Greiddir skattar
(17.461)
(12.062)
Handbært fé frá rekstri
46.442
79.004
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum
(41.027)
(13.544)
Söluverð rekstrarfjármuna
6.038
161
Söluverð aflaheimilda
467
0
Fjárfesting í aflaheimildum
(12.630)
(466)
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé
0
(7.205)
Lánveitingar til tengdra aðila
4.675
53.723
Arður frá hlutdeildarfélögum
1.410
0
Fjárfestingar í eignarhlutum hlutdeildar- og öðrum félögum
(97.531)
(6.482)
Fjárfestingarhreyfingar
138.598
33.392
Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður
(36.014)
(29.276)
Skammtímalán
3.954
1.715
Tekin ný langtímalán
220.000
16.984
Afborganir langtímalána
(223.581)
(16.733)
Fjármögnunarhreyfingar
(35.641)
(27.310)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé
(127.797)
85.086
Handbært fé í ársbyrjun
161.975
76.889
Handbært fé í árslok
34.178
161.975
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa
Söluverð rekstrarfjármuna
14.088
0
Skammtímakröfur á tengda aðila
(14.088)
0

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Ársreikningur

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2023 (1 evra = 149,14 ISK) verða tekjur 65,2 milljarður króna, EBITDA 14,5 milljarðar og hagnaður 9,4 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2023 (1 evra = 150,5 ISK) verða eignir samtals 142,9 milljarðar króna, skuldir 71,8 milljarðar og eigið fé 71,1 milljarðar.

Tölulegt yfirlit 2019-2023

Skattaspor

Skattaspor Brims og íslenskra dótturfélaga

Verðmætasköpun af rekstri samstæðunnar árið 2023 nam 49,5 ma.kr. Fjárhæðinni var ráðstafað til samfélagsins með margvíslegum hætti, s.s. með launagreiðslum til starfsmanna, greiðslum á launatengdum gjöldum, kaupum á aðföngum frá birgjum, greiðslu annarra opinberra gjalda o.s.frv.

Skattbyrði samstæðunnar árið 2023 nam 6,7 ma.kr. eða 14% af verðmætasköpun þess. Um 35% fjárhæðarinnar eru lögboðin gjöld vegna starfsmanna og 35% eru tekjuskattur til greiðslu.

Til viðbótar við þá skatta, sem gjaldfærðir voru hjá félögunum, innheimtu þau og stóðu skil á sköttum og gjöldum sem ekki teljast til gjalda en tengjast þó rekstrinum og þeim verðmætum sem hann skilar með beinum hætti. Slíkir innheimtir skattar námu 4,6 m.kr. árið 2023.

Skattaspor samstæðunnar árið 2023 nam samtals 11,4 m.kr.

Skattaspor (ISK milljónir)

20192020202120222023
Gjöld félagsins
3.967
4.376
5.242
6.168
6.713
Tekjuskattur
1.065
1.503
1.780
2.456
2.377
Veiðigjald
734
454
903
839
1.188
Tryggingagjald
659
650
670
780
826
Lífeyrissjóður og stéttarfélög
987
1.137
1.234
1.346
1.315
Kolefnisgjald
226
257
271
294
333
Afla- og hafnargjöld
170
225
236
291
317
Skattar á eignir
126
150
148
161
179
Innheimtir skattar
3.439
3.571
3.858
4.419
4.645
Skattbyrði starfsfólks
3.439
3.571
3.858
4.419
4.645
Skattaspor Brims alls
7.406
7.947
9.100
10.586
11.359